บริการสารสนเทศ

บริการสารสนเทศ

เป็นการบริการที่จัดทำขึ้น เพื่อให้ความรู้ รายละเอียด และข้อเท็จจริงในด้านต่างๆ แก่นักเรียน นอกเหนือไปจากวิชาสามัญที่เรียนตามหลักสูตร นักเรียนจะได้ใช้เป็นแนวทางประกอบการพิจารณาเลือกตัดสินใจ วางโครงการศึกษา อาชีพ และวางแนวดำเนินชีวิต ทำให้สามารถปรับให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม และสภาพการณ์ต่างๆ ได้เหมาะสมยิ่งขึ้น

ข้อสนเทศต่างๆ แบ่งได้ออกเป็น 3 ประเภท คือ
1.ข้อสนเทศทางการศึกษา
2.ข้อสนเทศทางด้านอาชีพ
3.ข้อสนเทศทางด้านส่วนตัวและสังคม

จุดมุ่งหมายของบริการสารสนเทศ

  1. เพื่อสร้างความสนใจให้เกิดขึ้นแก่เด็กในด้านโลกแห่งการทำงานและในกิจกรรมต่าง ๆ
  2. เพื่อกระตุ้นให้เด็กได้พินิจพิจารณาอย่างละเอียดในโอกาสต่างๆ ทางการศึกษาและทางอาชีพที่เปิดให้เขาเลือกได้
  3. เพื่อจัดประสบการณ์และบรรยากาศเหมาะสมให้กับเด็กเพื่อสร้างเจตคติที่ถูกต้องต่องานทุกอย่างที่มีประโยชน์ต่ออาชีพ งานอดิเรกและงานหารายได้พิเศษ
  4. ช่วยให้เด็กได้ตัดสินใจอย่างฉลาดเกี่ยวกับประสบการณ์ทางการศึกษา เพื่อจะนำไปสู่การพัฒนาตนเอง และสามารถเตรียมตัวเองได้อย่างพร้อมเพียง เพื่อประสบการณ์ในอนาคต
  5. จัดให้ประสบการณ์แก่เด็กที่จะสนับสนุนการเรียนการสอนและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการศึกษาทั่งหมด เช่น การพาไปศึกษานอกสถานที่ เป็นต้น
  6. ช่วยส่งเสริมความเข้าใจในตนเองของเด็ก ซึ่งจะนำไปสู่การเข้าใจ และเห็นคุณค่าในบุคคลอื่นได้ดีขึ้น

การจัดบริการสนเทศนั้น ให้ประโยชน์ทั้งตัวนักเรียน ครู และผู้ปกครอง กิจกรรมที่จัดในบริการสนเทศมีมากมาย เช่น การจัดปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ การเชิญวิทยากร การจัดนิทรรศการ การจัดวันงานอาชีพ และวันงานอดิเรก การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การจัดกิจกรรมประจำชั้น
แหล่งสนเทศ หรือสถานที่ที่เราจะไปหาข้อมูล มีหลายแห่ง เช่น สถาบันศึกษาต่างๆ ศูนย์แนะแนวการ ศึกษาและอาชีพ ศูนย์สุขวิทยาจิต สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา เป็นต้น แหล่งต่างๆ เหล่านี้จะมีทั้งสิ่งตีพิมพ์ เช่น หนังสือ วารสาร รายงานการประชุม เป็นต้น และสิ่งที่ไม่ตีพิมพ์ เช่น ภาพถ่าย ภาพจำลอง ภาพสไลด์  หุ่นจำลอง ของจริง

บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการแนะแนว

1. ช่วยจัดระบบสารสนเทศที่มีอยู่มากมายมหาศาลในแต่ละวัน

2. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและประมวลผลสารสนเทศ

3. ช่วยจัดระบบอัตโนมัติในการในการจัดเก็บ เผยแพร่ และเรียกใช้

4. ช่วยในการเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

5. ช่วยในการสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว ลดอุปสรรคเกี่ยวกับเวลาและระยะทาง

ประเภทของเทคโนดลยีสารสนเทศเพื่อการแนะแนว

– อินเตอร์เน็ท (internet)

– จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (electronic mail)

– เว็บไซต์ (website)

– แผ่นภาพเลื่อน (PowerPoint)

– การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)

– หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)

 

คุณลักษณะของสารสนเทศทางการแนะแนวที่ดี

– ความถูกต้อง (accuracy)

– ทันเวลาใช้ (timeliness)

– ความสมบูรณ์ (completeness)

– ความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ (relevance)

– ตรวจสอบได้ (verifiability) 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s