บริการศึกษารวบรวมข้อมูล

บริการเก็บรวบรวมข้อมูล

เป็นบริการศึกษาให้รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อนำมาประกอบการวิเคราะห์เด็กในการทำความเข้าใจเด็กให้ดีขึ้น และช่วยให้เขาได้รู้จักตัวของเขาเอง อันจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงตนเองต่อไป

เทคนิคในการรวบรวมข้อมูลมี 2 วิธี คือ

1.เทคนิคที่ไม่ใช่การทดสอบ (Non-test techniques)  ได้แก่

-การสังเกต (Observation)
-มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
-อัตชีวประวัติ (Autobiography)
-แบบสอบถาม (Questionnaire)
-การสัมภาษณ์ (Interviewing)
-การศึกษาเป็นรายกรณี (Case Study)
-สังคมสัมพันธ์ (Sociogram)
-ระเบียนสะสม (Cumulative Record)

2.เทคนิคการทดสอบ (Test techniques) ได้แก่

การใช้แบบทดสอบต่างๆ การรวมรวบข้อมูลทั้งสองวิธีนี้ วิธีแรก คือ วิธีการที่ไม่ใช่การทดสอบได้รับความนิยมมากกว่าวิธีการที่สอง คือ วิธีการทดสอบ เพราะวิธีการทดสอบมีข้อจำกัดมากกว่า

เครื่องมือทางจิตวิทยาการแนะแนว

– เทคนิควิธีทดสอบ (Testing Techniques)

เป็นเครื่องมือที่เป็นแบบทดสอบ(Testing) ซึ่งมีความเป็นปรนัย(Objective)

และเป็นมาตรฐาน(Standardization) ในการวัดและประเมินลักษณะในด้านต่างๆของบุคคล

เทคนิควิธีการทดสอบ

– แบบทดสอบเชาวน์ปัญญา (Intelligence  Test)

– แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ (Achievement  Test)

– แบบสำรวจความสนใจ (Interest  Inventory)

– แบบทดสอบความถนัด (Aptitude  Test)

– แบบทดสอบบุคลิกภาพ (Personality  Test)

หลักการในการนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมไปใช้ 

1. ควรคำนึงถึงความเป็นปัจจุบันของข้อมูลที่จะนำมาใช้

2. การวิเคราะห์ข้อมูลจากเทคนิคและเครื่องมือบางชนิดจำเป็น ต้องอาศัยผู้ที่มีความชำนาญ

และเคยได้รับการฝึกมาแล้ว

3. การเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ของผู้เรียนจำเป็นต้องเป็นความลับ

4. ควรจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อช่วยในการค้นหาและนำมาใช้ได้ง่าย

 

เป็นบริการศึกษาให้รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อนำมาประกอบการวิเคราะห์เด็กในการทำความเข้าใจเด็กให้ดีขึ้น และช่วยให้เขาได้รู้จักตัวของเขาเอง อันจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงตนเองต่อไป

เทคนิคในการรวบรวมข้อมูลมี 2 วิธี คือ

1.เทคนิคที่ไม่ใช่การทดสอบ (Non-test techniques)  ได้แก่

-การสังเกต (Observation)
-มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
-อัตชีวประวัติ (Autobiography)
-แบบสอบถาม (Questionnaire)
-การสัมภาษณ์ (Interviewing)
-การศึกษาเป็นรายกรณี (Case Study)
-สังคมสัมพันธ์ (Sociogram)
-ระเบียนสะสม (Cumulative Record)

2.เทคนิคการทดสอบ (Test techniques) ได้แก่

การใช้แบบทดสอบต่างๆ การรวมรวบข้อมูลทั้งสองวิธีนี้ วิธีแรก คือ วิธีการที่ไม่ใช่การทดสอบได้รับความนิยมมากกว่าวิธีการที่สอง คือ วิธีการทดสอบ เพราะวิธีการทดสอบมีข้อจำกัดมากกว่า

เครื่องมือทางจิตวิทยาการแนะแนว

– เทคนิควิธีทดสอบ (Testing Techniques)

เป็นเครื่องมือที่เป็นแบบทดสอบ(Testing) ซึ่งมีความเป็นปรนัย(Objective)

และเป็นมาตรฐาน(Standardization) ในการวัดและประเมินลักษณะในด้านต่างๆของบุคคล

เทคนิควิธีการทดสอบ

– แบบทดสอบเชาวน์ปัญญา (Intelligence  Test)

– แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ (Achievement  Test)

– แบบสำรวจความสนใจ (Interest  Inventory)

– แบบทดสอบความถนัด (Aptitude  Test)

– แบบทดสอบบุคลิกภาพ (Personality  Test)

หลักการในการนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมไปใช้ 

1. ควรคำนึงถึงความเป็นปัจจุบันของข้อมูลที่จะนำมาใช้

2. การวิเคราะห์ข้อมูลจากเทคนิคและเครื่องมือบางชนิดจำเป็น ต้องอาศัยผู้ที่มีความชำนาญ

และเคยได้รับการฝึกมาแล้ว

3. การเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ของผู้เรียนจำเป็นต้องเป็นความลับ

4. ควรจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อช่วยในการค้นหาและนำมาใช้ได้ง่าย

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s